Feeds:
Posts
Comments

https://webspace.yale.edu/anth254/restricted/press/WSJ_051020.pdf

http://readfall2009.wordpress.com/

http://www.npr.org/?refresh=true

http://www1.voanews.com/learningenglish/home/a-23-2009-09-18-voa3-83141697.html

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

http://www.loe.org/shows/segments.htm?programID=10-P13-00012&segmentID=3

http://www1.voanews.com/learningenglish/home/a-23-2009-09-18-voa3-83141697.html

Advertisements

Long time working with php, I became loved with it. So, I decide to translate some articles from en into vi.

I hope It help me more understand about the language that I’m using.

Hang

1. Get instance of fckeditor:

//get editor instance that u want to interact with it

var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance( instanceName ) ;

// Get the editor contents as XHTML.
return oEditor.GetXHTML( true )

2. Set content of editor dynamically:

var oEditor = FCKeditorAPI.GetInstance( instanceName );

oEditor.SetHTML(html);

(From :http://docs.fckeditor.net/FCKeditor_2.x/Developers_Guide/FAQ/JavaScript)

$("a[rel='pop-up']").click(function () {
  var features = "height=700,width=800,scrollTo,resizable=1,scrollbars=1,location=0";
  newwindow=window.open(this.href, 'Popup', features);
  return false;
});

Types

From jQuery JavaScript Library

JavaScript cung cấp một số kiểu dữ liệu. Thêm vào đó là một số loại như Seletor,  Event, và tất cả mội thứ bạn muốn biết về functions.

Contents

//

String

 "I'm a String in JavaScript!"
 'So am I!'

A string trong JavaScript là một kiểu immutable object nghĩa là nó có thể chứa một, nhiều hoặc không chứa kí tự nào.

Kiểu của string là  “string”.

 typeof "some string"; // "string"

Quoting(dấu nháy)

Một string có thể được định nghĩa sử dụng dấu nháyđơn hoặc ngoặc kép. Bạn có thể đặt các dấu nháyđơn trong cặp dấu nháy kép, và ngược lại. Để đặt dấu cùng loại bạn phải sử dụng backslash để escapse.

 "You make 'me' sad."
 'Holy "cranking" moses!'
 "<a href=\"home\">Home</a>"

Built-in Methods(các phương thức có sẵn)

Một string trong JavaScript có build sẵn một số phương thức để cập nhật chính nó, kiểu dữ liệu trả về luôn là kiểu string mới, mảng hoặc một số kiểu dữ liệu khác của js.

 "hello".charAt(0) // "h"
 "hello".toUpperCase() // "HELLO"
 "Hello".toLowerCase() // "hello"
 "hello".replace(/e|o/g, "x") // "hxllx"
 "1,2,3".split(",") // ["1", "2", "3"]

Length Property(thuộc tính length)

Tất cả các string đều có thuộc tính length.

 "Hello".length // 5
 "".length // 0

Boolean Default

Kiểu String rỗng mặc định là false:

 !"" // true
 !"hello" // false
 !"true" // false
 !new Boolean(false) // false

Number

 12
 3.543

Các số trong JavaScript là double có chiều dài 64-bit(8bytes). Chúng kiểu immutable, chỉ là string. Tất cả các toán tử cơ bản trong c như: (+, -, *, /, %, =, +=, -=, *=, /=, ++, –).

Kiểu của số là “number”.

 typeof 12 // "number"
 typeof 3.543 // "number"

Boolean Default

Nếu một số là không thì default là false:

 !0 // true
 !1 // false
 !-1 // false

Vì số trong javascript là kiểu double nên giá trị trả về phía dưới không phải là bị lỗi.

 0.1 + 0.2 // 0.30000000000000004

Math

JavaScript cung cấp một số công cụ để làm việc với số trong Math object.

 Math.PI // 3.141592653589793
 Math.cos(Math.PI) // -1

Parsing Numbers

parseInt và parseFloat giúp chuyển kiểu string sang kiểu số.  cả hai hàm đều thực hiện một số chuyển dạng sai, nếu không xác định rõ kiểu:

 parseInt("123") = 123 (hệ thập phân)
 parseInt("010") = 8 (hệ bát phân)
 parseInt("0xCAFE") = 51966 (hệ thập luc phân)
 parseInt("010", 10) = 10 (xác định chuyển sang hệ thập phân)
 parseInt("11", 2) = 3 (xác định hệ nhị phân)
 parseFloat("10.10") = 10.1

Numbers to Strings

Khi bạn cộng số vào chuỗi, thì kết quả luôn luôn là chuỗi. Toán tử  cộng giống như  số, vì thế hãy cẩn thận: nếu bạn muốn cộng số giống như chuỗi, hãy đặt chúng vào dấu nháy, nếu muốn xử lý công như số thì hãy đặt chúng vào dấu ngoặc đơn:

 "" + 1 + 2; // "12"
 "" + (1 + 2); // "3"
 "" + 0.0000001; // "1e-7"
 parseInt(0.0000001); // 1 (!)

Hoặc sử dụng các function có trong lớp String để chuyển sang chuỗi:

 String(1) + String(2); //"12"
 String(1 + 2); //"3"

NaN và Infinity

Khi chuyển giá trị của một biến không phải là số sang số thì kết quả sẽ là NaN. isNaN giúp xác định các trường hợp này:

 parseInt("hello", 10) // NaN
 isNaN(parseInt("hello", 10)) // true

Khi chia cho không, kết quả là Infinity:

 1 / 0 // Infinity

Cả NaN and Infinity đều là dạng của “number”:

 typeof NaN // "number"
 typeof Infinity // "number"

Chú ý rằng NaN cho kết quả khác với các loại khác khi so sánh với nhau:

 NaN == NaN // false (!)

Nhưng:

 Infinity == Infinity // true

Integer

Integer là một loại Number, Khi được xác định rõ, hoặc không phải là số thực.

Float

float cũng là một loại Number, khi xác định rõ hoặc khi trỏ đến số thực.

Boolean

Kiểu trong JavaScript là true hoặc false:

 if ( true ) console.log("always!")
 if ( false ) console.log("never!")

Khi một lựa chọn được xác định là boolean, thường như thế này:

$("...").somePlugin({
 hideOnStartup: true,
 onlyOnce: false
});

Object(Đối tượng)

Mọi thứ trong JavaScript là một object. Cách dễ dàn nhất để tạo object là từ khóa Object:

 var x = {};
 var y = {
  name: "Pete",
  age: 15
 };

Type của một object là “object”:

 typeof {} // "object"

Dot Notation(dấu chấm)

Có thể truy cập thuộc tính của object bằng dấu chấm:

 y.name // "Pete"
 y.age // 15
 x.name = y.name + " Pan" // "Pete Pan"
 x.age = y.age + 1 // 16

Array Notation

Hoặc bạn có thể truy cập và cập nhật các thuộc tính sử dùng ký hiệu mảng cho phép bạn tự động chọn thuộc tính:

 var operations = {
  increase: "++",
  decrease: "--"
 }
 var operation = "increase";
 operations[operation] // "++";
 operations["multiply"] = "*"; // "*"

Iteration

Lặp qua các object dễ dàng với vòng lặp loop:

var obj = {
 name: "Pete",
 age: 15
};
for(key in obj) {
 alert("key is "+[key]+", value is "+obj[key]);
}

Chú ý rằng vòng lặp có thể được kế thừa từ Object.prototype (see Object.prototype is verboten), vì vậy bạn nên cẩn thận khi dùng các thư viện khác chung với jquery, nhất là Prototype.

jQuery cung cấp các function each(each-function) dùng để lặp qua các thuộc tính của đối tượng, cũng như các phần tử của mảng:

 jQuery.each(obj, function(key, value) {
  console.log("key", key, "value", value);
 });

Mặt hạn chế là các phương thưc callback được gọi trên mỗi giá trị, vì vậy bạn sẽ mất ngữ cảnh của đối tượng đang thao tác. Chi tiết hãy xem ví dụ ở các function sau.

Boolean default

Một đối tượng, không có vấn đề gì khi có hoặc không có thuộc tính, vì mặc định là false:

 !{} // false

Prototype

Tất cả các đối tượng đề có một thuộc tính chung là prototype. Bất cứ khi nào trình thông dịch cũng tìm thuộc tính này,  Nó cũng kiểm tra thuộc tính này.  jQuery sử dụng thuộc tính này để thêm các method cho các thể hiện của JQuery.

 var form = $("#myform");
 form.clearForm; // undefined
 form.fn.clearForm = function() {
  return this.find(":input").each(function() {
   this.value = "";
  }).end();
 };
 form.clearForm() // works for all instances of jQuery objects, because the new method was added to the prototype

Options

Options trong jQuery là các đối tượng  JavaScript. Bất cứ khi nào  Options cũng được đề cập như là một loại ữ liệu, các đồi tượng này và tất cả các thuộc tính của nó đều không bắt buộc sử dụng. Cũng có một số ngoại lệ.  Đối tượng nổi bật nhất của jQuery về sử dụng Options là các phương thức  AJAX. Gần như tất cả Plugin trong JQuery đều cung cấp các API cho option: Chúng hoạt động không cần bất cứ sự cài đặt nào, cho phép người dùng xác định bất kỳ cái gì mà họ cần.

Hãy xem ví dụ sau về  form plugin. Nó cho phép gởi một form qua  AJAX với code rất đơn giản:

 $("#myform").ajaxForm();

Nó sẻ dụng thuộc tính action của form trong html để gán mặc đinh cho AJAX khi gởi đi. Bạn có thể định nghĩa lại nếu muốn bằng cách thay đổi giá trị của các option:

 $("#myform").ajaxForm({
  url: "mypage.php",
  type: "POST"
 });

Array

Arrays trong JavaScript là danh sách có thể thay đổi giá trị với các phương thưc có sẵn mà JS cung cấp. Định nghĩa mảng như sau:

 var x = [];
 var y = [1, 2, 3];

Type của một array là “object”:

 typeof []; // "object"
 typeof [1, 2, 3]; // "object"

Đọc và cập nhật các phần tử của mảng sử dụng kí hiệu mảng:

 x[0] = 1;
 y[2] // 3

Iteration

Một array có thuộc tính length rất hữu ích khi lặp:

 for (var i = 0; i < a.length; i++) {
  // Do something with a[i]
 }

Khi thực thi, bạn chỉ nên đọc length một lần(như sau), để tăng tốc độ của vòng lặp.

 for (var i = 0, j = a.length; i < j; i++) {
  // Do something with a[i]
 }

Một cách khác sử dụng loop để đọc các phần tử của mảng là bạn bỏ kí hiệu mảng trong thân của vòng lặp, gán trong phần điều kiện(như sau):(Chú ý: nó sẽ không hoạt động nếu mảng chứa chuỗi 0(không) hoặc chuỗi rỗng)!

 for (var i = 0, item; item = a[i]; i++) {
  // Bạn chỉ cần thao tác trên item
 }

jQuery cung cấp each-function để lặp qua các phần tử của mảng, cũng như thuộc tính của đối tượng:

 var x = [1, 2, 3];
 jQuery.each(x, function(index, value) {
  console.log("index", index, "value", value);
 });

Mặt hạn chế là các phương thức callback chỉ có hiệu lực trên mỗi phần tử hoặc thuộc tính mà nó lặp qua.

Thuộc tính length cũng có thể được sử dụng  để thêm các phần tử vào cuối mảng:

 var x = [];
 x.push(1);
 x[x.length] = 2;
 x // 1, 2

Các phương thức khác là reverse, join, shift, unshift, pop, slice, splice and sort:

 var x = [0, 3, 1, 2];
 x.reverse() // [2, 1, 3, 0]
 x.join(" – ") // "2 - 1 - 3 - 0"
 x.pop() // [2, 1, 3]
 x.unshift(-1) // [-1, 2, 1, 3]
 x.shift() // [2, 1, 3]
 x.sort() // [1, 2, 3]
 x.splice(1, 2) // [2, 3]

Chú ý: Phương thức .unshift() không trả về thuộc tính length trong Internet Explorer.

Boolean Default

Một mảng có thể có phần tử hoặc không, nhưng không bao giờ có default là false:

 ![] // false

Array<Type> Notation

Trong jQuery API bạn thường thấy từ khóa  Array<Type>:

dragPrevention  Array<String>

Khai báo này chỉ định rằng Một phương thức mà tham số có thể là mảng, và có thể xác định loại dữ liệu mà user mong đợi.

Map

Loại dữ liệu này được sử dụng trong các hàm AJAX, để chứa data cho request. Kiểu dữ liệu này có thể là String, Một mảng array<Form elements>, hoặc một đối tượng trong JQuery với các cặp keys/values.
Cuối cùng, Nó có thể gán cho nhiều giá trị cho một key bởi gán một mảng cho key đó.

{'key[]':['valuea','valueb']}

Code phía server tương ứng là (Trong PHP):

$_REQUEST['key'][0]="valuea";
$_REQUEST['key'][1]="valueb";

Function(Hàm)

Một hàm trong  JavaScript có thể có tên hoặc không. Một hàm không tên(An anonymous function) có thể được gán cho biến hoặc truyề tham số vào các phương thức khác.

function named() {}
var handler = function() {}

Có rất nhiều hàm không tên (anonymous functions) trong jQuery code:

 $(document).ready(function() {});
 $("a").click(function() {});
 $.ajax({
  url: "someurl.php",
  success: function() {}
 });

type của một hàm là  “function”.

Arguments(Tham số)

Bên trong hàm có một số biến từ ngoài truyền vào gọi là tham số, Nó giống như một mảng mà trong đó có thuộc tính length, Nhưng không có các phương thức build sẵn cho mảng.

function log(x) {
 console.log(typeof x, arguments.length);
}
log(); // "undefined", 0
log(1); // "number", 1
log("1", "2", "3"); // "string", 3

The arguments object also has a callee property, which refers to the function you’re inside of. For instance:

 var awesome = function() { return arguments.callee }
 awesome() == awesome // true

Context, Call and Apply

In JavaScript, the variable “this” always refers to the current context. By default, “this” refers to the window object. Within a function this context can change, depending on how the function is called.

All event handlers in jQuery are called with the handling element as the context.

$(document).ready(function() {
 // this refers to window.document
});
$("a").click(function() {
 // this refers to an anchor DOM element
});

You can specify the context for a function call using the function-built-in methods call and apply. The difference between them is how they pass arguments. Call passes all arguments through as arguments to the function, while apply accepts an array as the arguments.

function scope() {
 console.log(this, arguments.length);
}
scope() // window, 0
scope.call("foobar", [1,2]); // "foobar", 1
scope.apply("foobar", [1,2]); // "foobar", 2

Scope

In JavaScript, all variables defined inside a function are only visible inside that function scope. Consider the following example:

 // global
 var x = 0;
 (function() {
  // private
  var x = 1;
  console.log(x); // 1
 })();
 console.log(x); // 0

It defines a variable x in the global scope, then defines an anonymous function and executes it immediately (the additional parentheses are required for immediate execution). Inside the function another variable x is defined with a different value. It is only visible within that function and doesn’t overwrite the global variable.

Closures

Closures are created whenever a variable that is defined outside the current scope is accessed from within some inner scope. In the following example, the variable counter is visible within the create, increment, and print functions, but not outside of them.

function create() {
 var counter = 0;
 return {
  increment: function() {
   counter++;
  },
  print: function() {
   console.log(counter);
  }
 }
}
var c = create();
c.increment();
c.print(); // 1

The pattern allows you to create objects with methods that operate on data that isn’t visible to the outside—the very basis of object-oriented programming.

Proxy Pattern

Combining the above knowledge gives you as a JavaScript developer quite a lot of power. One way to combine that is to implement a proxy pattern in JavaScript, enabling the basics of aspect-oriented programming (AOP):

(function() {
 // log all calls to setArray
 var proxied = jQuery.fn.setArray;
 jQuery.fn.setArray = function() {
  console.log(this, arguments);
  return proxied.apply(this, arguments);
 };
})();

The above wraps its code in a function to hide the “proxied”-variable. It saves jQuery’s setArray-method in a closure and overwrites it. The proxy then logs all calls to the method and delegates the call to the original. Using apply(this, arguments) guarantees that the caller won’t be able to notice the difference between the original and the proxied method.

Callback

A callback is a plain JavaScript function passed to some method as an argument or option. Some callbacks are just events, called to give the user a chance to react when a certain state is triggered. jQuery’s event system uses such callbacks everywhere:

 $("body").click(function(event) {
  console.log("clicked: " + event.target);
 });

Most callbacks provide arguments and a scope. In the event-handler example, the callback is called with one argument, an Event. The scope is set to the handling element, in the above example, document.body.

Some callbacks are required to return something, others make that return value optional. To prevent a form submission, a submit event handler can return false:

 $("#myform").submit(function() {
  return false;
 });

Instead of always returning false, the callback could check fields of the form for validity, and return false only when the form is invalid.

Selector

A selector is used in jQuery to select DOM elements from a DOM document. That document is, in most cases, the DOM document present in all browsers, but can also be a XML document received via AJAX.

The selectors are a composition of CSS and custom additions. XPath selectors are available as a plugin.

All selectors available in jQuery are documented on the Selectors API page.

There are lot of plugins that leverage jQuery’s selectors in other ways. The validation plugin accepts a selector to specify a dependency, whether an input is required or not:

 emailrules: {
  required: "#email:filled"
 }

This would make a checkbox with name “emailrules” required only if the user entered an email address in the email field, selected via its id, filtered via a custom selector “:filled” that the validation plugin provides.

If Selector is specified as the type of an argument, it accepts everything that the jQuery constructor accepts, eg. Strings, Elements, Lists of Elements.

Event

jQuery’s event system normalizes the event object according to W3C standards. The event object is guaranteed to be passed to the event handler (no checks for window.event required). It normalizes the target, relatedTarget, which, metaKey and pageX/Y properties and provides both stopPropagation() and preventDefault() methods.

Those properties are all documented, and accompanied by examples, on the Event page.

Element(Phần tử)

Một phần tử trong Document Object Model (DOM) luôn có các thuộc tính(attributes), text và phần tử con(children). Nó cung cấp các phương thức để duyệt các phần tử cha, phần tử con và truy cập đến các thuộc tính của chính nó.

Bất cứ  khi nào bạn sử dụng phương thức each, ngữ cảnh của phương thức gọi trở về luôn được được gán cho các phần tử của DOM.

Some properties of DOM elements are quite consistent among browsers. Consider this example of a simple on-blur-validation:

$(":text").blur(function() {
 if(!this.value) {
  alert("Please enter some text!");
 }
});

Bạn có thể dùng $(this).val() thay vì this.value để truy cập tới giá trị của input.

Retrieved from “http://docs.jquery.com/Types

Famous saying

Một số câu thành ngữ hay về tình bạn, tình yêu…

» Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

» Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.

»Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

» Bạn chưa cần đến 3 giây để nói “I love you”, chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó , nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ.

» Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.

» Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.

» Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ , tới đâu bạn muốn tới , trở thành những gì bạn muốn , bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .

»Trong các điều làm cho bạn hoàn toàn hạnh phúc, thì điều lớn nhất là có được một tình bạn.

»Nếu bạn hỏi tình bạn giá bao nhiêu thì bạn không đủ tiền mua đâu.

»Để mọi người yêu thích bạn chỉ có cách là bạn yêu thích mọi người.

»Anh là kẻ thù ghê gớm của chính anh, nếu anh là kẻ hèn nhác. Nhưng nếu anh là người dũng cảm, anh lại là người bạn tốt nhất của chính bản thân anh.

»Giàu có là một điều tốt, sức khoẻ là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương.

»Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả

» Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.

» Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

» Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.

» Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.

» Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.

» Đừng xem trọng bề ngoài, bề ngoài có thể đánh lừa ta. Đừng xem trọng sự giàu sang, sự giàu sang co thể mất dần. Hãy đến với người làm ta cuời vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi

» Có những lúc trong cuộc đời ta nhớ một người đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy

» Những người bạn tốt nhất là những người bạn có thể im lặng cùng ta ngồi ngoài hiên hay trên xích đu để rồi khi ta đi , ta cam thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú .

» Một lời bất cẩn có thể gây bất hoà .Một lời độc ác có thể làm hỏng cả một cuộc đời .Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng .Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc.

» Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

» Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.

» Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ, giàu có, trong cuộc sống của mình.

» Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua

»Người nào bảo rằng có thể sống mà không cần đến người khác thì kẻ đó sai lầm. Người nào bảo rằng kẻ khác không thể sống thiếu anh ta thì kẻ đó tự lừa dối mình.

»Có một người bạn thật lòng là có hơn những gì mình có.

»Khi tình bạn đã bén rễ. Không một cơn giông nào có thể bứng nó đi.

»Để tìm được bạn, ta chỉ cần mở một mắt. Để giử được bạn, ta phải mở cả hai.

»Nếu muốn biết bạn của mình là ai, hãy giả vờ say rượu và nằm dài ngoài đường.

»Môt người bạn bỏ tiền ra mua, sẽ không đáng giá với số tiền đã bỏ ra, cho dù bao nhiêu nữa.

»Một ngày cho công việc cực nhọc, một giờ cho thể thao, cả cuộc đời dành cho bạn bè cũng còn quá ngắn ngủi.

»Giữa bạn bè, im lặng mới thực sự là nói chuyện. Điều then chốt chính là việc không cần thiết phải nói chứ không phải là sự nói ra.

»Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẽ nó, bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn.

»Chẳng có gì đáng giá bằng nụ cười và tình yêu thương của bạn bè.

»Nỗi buồn có thể tự tiêu tan nhưng để được niềm vui trọn vẹn, bạn phải chia sẽ với ai đó.

»Tôi có thể tha thứ cho bạn bè tất cả trừ việc bạn chết. Tôi thấy hành động ấy không có gì là thú vị.

»Trách bạn kín đáo nhưng hãy khen bạn công khai.

»Điều quang trọng không phải chúng ta sống được bao nhiêu lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.

»Thú vật là những người bạn thật dễ chịu. Chúng không chất vấn cũng chẳng phê bình.

»Khi của cải mất, chẳng có gì mất cả. Khi sức khoẻ mất, mất một vài thứ rồi. Khi ý chí mất, chẳng còn gì nữa.

»Danh tiếng, giống như nước, nâng những gì nhẹ nổi lên và để cho những gì nặng chìm xuống.

»Đừng cho rằng cơ hội gõ cửa nhà bạn hai lần.

»Ngày hôm nay chẳng có gì khác hơn ngày hôm qua. Cái gì tìm thấy được trong hậu quả cũng đã có sẳn trong nguyên nhân rồi.

»Người ta chẳng bao giờ tin một kẻ nối dối,dù hắn có nói thật đi nữa.

»Đừng bỏ phí cuộc đời trong hoài nghi và lo sợ.

»Dù là vua hay là dân cày, kẻ nào tìm thấy sự yên ổn dưới mái ấm gia đình là kẻ sung sướng nhất.

»Con đường gần nhất để ra khỏi gian nan là đi xuyên qua nó.

»Cách tốt nhất để giữ bạn là không bao giờ cho họ nợ một tí gì và cũng chẳng bao giờ mượn họ một tí gì.

»Thế giới này sẻ trở nên tốt đẹp hơn khi các bạn nắm tay nhau và cùng tiến bước.

»Không nên nói về hạnh phúc của anh với một người kém may mắn hơn anh.

»Chúng ta thường mến những người thán phục ta và thường không mến mấy những người mà ta thán phục.

»Người nào đi tìm một người bạn không có lỗi lầm thì sẽ không bao giờ tìm thấy.

»Một người nghèo vẫn được xem là giàu nếu dưới mái ấm của anh ta vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo hèn nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng.

»Nếu bạn thành công trong công trong việc lựa chọn công việc và đặt toàn tâm hồn vào đó, thì hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn.

»Thước đo cuộc đời không phải ở chổ nó dài hay ngắn, mà bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào.

»Có một thứ hoa hồng không có gai, đó chính là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng nhiều gai nhất, đó là hoa tình.

»Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.

»Chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có ái tình mới đủ mạnh chống lại ái tình.

»Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng tìm lợi cho mình thì không thể hạnh phúc được.

Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.

»Nếu chó sói ăn năn thì cũng coi chừng đàn cừu.

»Nếu bạn muốn trái tim người khác thuộc về mình, thì bạn phải mang trái tim mình cho người khác.

»Gây dựng cho nên khó hơn lên trời, phá hoại cho hỏng dể hơn đốt lông.

»Cần gì lắm bạn ở đời. Biết yêu ta, chỉ một người mà thôi.

»Trướt khi nhìn nhận một con người ta phải nhắm mắt trước hình dáng bên ngoài mà dùng đôi mắt trí tuệ để nhìn cái bên trong.

»Hãy cảm ơn ngọn đèn vì ánh sáng của nó, nhưng chớ quên người cầm đèn đang kiên nhẫn đứng trong đêm.

»Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn là người duy nhất.

» Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.

» Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.

»Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi ….

» Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

» Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.

» Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.

» Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

» Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.

» Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn .

» Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.

» Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian.

» Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi.

» Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười xua tan màn đêm u tối trong bạn.

»Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác.

» Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ.

» Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.

» Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt

» Khi bạn được sinh ra , bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười. Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của người bạn thân… biết đâu sau này nó sẽ là một kỉ niệm của bạn.

» Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ….

» Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.

» Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.

» Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.

» Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì .

» Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời.

» Tình yêu là một món quà, mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.

» Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở nên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời , có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời .

» Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.

» Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.

» Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.

» Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.

» Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.

»Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.

In case of supplying digit or string to users in order to active or register their account, you need to make a  random digit or string, pls use the following code:

-For digit:

function randomdigit($digits) {  
   static $startseed = 0;  
   if (!$startseed) { 
      $startseed = (double)microtime()*getrandmax();  
      srand($startseed); 
   } 
   $range = 8; 
   $start = 1; 
   $i = 1; 
   while ($i<$digits) { 
      $range = $range . 9; 
      $start = $start . 0; 
      $i++; 
   } 
   return (rand()%$range+$start);  
} 
For string:

function randomPass($length = 6) { 
 
     // all the chars we want to use 
    $all = explode( '' '',  
          ''a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z '' 
        . ''A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z '' 
                 . ''0 1 2 3 4 5 6 7 8 9''); 
 
    for($i=0;$i<$length;$i++) { 
        srand((double)microtime()*1000000); 
        $randy = rand(0, 61); 
        $pass .= $all[$randy]; 
    }     
 
    return $pass; 
}